HARMONIZOVANI STANDARDI - 3.

SRPS CEN/TR 14560:2018

CEN/TR 14560:2018

CEN/TC 162

 

Uputstvo za izbor, korišćenje, čuvanje i održavanje zaštitne odeće koja štiti od toplote i plamena

 

Guidance for selection, use, care and maintenance of protective clothing against heat and flame

Ovaj tehnički izveštaj sadrži uputstvo za izbor, upotrebu, čišćenje i održavanje odeće dizajnirane tako da obezbedi da nosilac bude zaštićen od toplote i vatre u skladu sa evropskom regulativom. Ovaj tehnički izveštaj ne navodi sve bezbednosne aspekte koji su u vezi sa primenom zaštitne opreme za zaštitu od toplote i plamena i drugih sličnih rizika. Neophodno je da se ovaj tehnički izveštaj ne tumači kao odgovor na sva pitanja koja se odnose na bezbednost, ako ona postoje, a koja su povezana sa korišćenjem ovog tehničkog izvještaja od strane organizacija koje sprovode ispitivanje ili popravku. Odgovornosti pojedinaca i organizacija koje primenjuju ovaj standard, kao i druge srodne standarde koje se odnose na LZO su sledeći: - sprovodjenje proc ene rizika; - izbor zaštitne odeće i druge LZO; - osiguravanje da navedeno obezbedjuje sveobuhvatnu zaštitu, samo kada je kompatibilnost procenjena uključujući razumevanje radnog mesta i radnog okruženja za odredjivanje svojstava zaštitne odeće koja štiti od toplote i plamena radi uspostavljanja praksi za bezbednost i zaštitu zdravlja; -  dredjivanje primenljivosti zakonskih graničenja pre upotrebe ovog  ničkogizveštaja za svako projektovanje, izradu i ispitivanje; Ovo uputstvo namenjeno je svim krajnjim korisnicima koji mogu da budu izloženi riziku kontakta sa toplotom i plamenom iako je fokus na prva četiri rizika koji su navedeni u nastavku:  petrohemijska i hemijska industrija; - zavarivanje i livnice; - komunalne usluge (struja, gas, voda); - odgovor vatrogasaca i hitne službe; - sport (motociklizam, vožnja čamaca itd); - bezbednosne snage (vojska, policija, privatne službe). Neophodno je da ništa navedeno ne ograničava sprovodjenje miminuma zahteva kako je navedeno u relevantnim standardima.

 

This document provides guidance to the employers, users and purchasers with respect to selection, use, care, and maintenance requirements for protective clothing against heat and flame and is compliant with the European legislation. This document is not exhaustive in addressing all the safety concerns associated with the use of compliant protective equipment for protection against heat and flames and other related risks. It is essential not to construe this document as addressing all the safety concerns, if any, associated with the use of this document by testing or repair facilities. It is the responsibility of the persons and organizations that use this document and any other standards related technical report to PPE: - to conduct a risk assessment, - to select the protective clothing and other PPE, - as well as to ensure that these provide a holistic protection, only when the compatibility has been assessed including understanding the work place and the work environment to determine the properties of protective clothing against heat and flames to establish safety and health practices - and to determine the applicability of regulatory limitations prior to using this technical report for any designing, manufacturing, and testing. This guidance is meant for all end users that may be confronted with heat and flame risks although it will focus on the first four in the list below: - petrochemical and chemical industry; - welders and foundries; - utilities (electrical, gas, water); - fire fighters and emergency response; - sports (motor sports, boating, etc.); - security forces (military, police and private). It is essential that nothing herein restricts any jurisdiction from exceeding the minimum requirements as provided in the relevant standards. 

SRPS EN ISO

11612:2016

EN ISO 11612:2015

CEN/TC 162

 

Zaštitna odeća — Odeća koja štiti od toplote i plamena — Najmanji zahtevi za performanse

 

Protective clothing -- Clothing to protect against heat and flame -- Minimum performance requirements

Ovim standardom utvrđene su zahtevane performanse za odevne predmete proizvedene od savitljivih materijala, koji su konstruisani tako da štite telo korisnika, izuzev šaka, od toplote i/ili plamena. Za zaštitu glave i stopala korisnika jedini delovi zaštitne odeće koji potpadaju pod predmet i područje primene ovog standarda su pokrivke za noge, kapuljače i delovi koji idu preko čizama i služe za zaštitu glave i stopala korisnika. Međutim, vezano za kapuljače, nisu dati zahtevi za vizire i opremu za respiratornu zaštitu. Ovim međunarodnim standardom obuhvaćeni su zahtevi za performanse za zaštitnu odeću koju može da nosi širok krug krajnjih nosilaca, tamo gde postoji potreba za odeću, kod ograniočenog širenja plamena i gde korisnik može biti izložen radijaciji (zračenju) ili konvektivnoj ili kontaktnoj toploti ili prskanju rastopljenog metala. Ovaj međunarodni standard se ne primenjuje na zaštitnu odeću koja je utvrđena u drugim međunarodnim standardima (videti Uvod). 

 

ISO 11612:2015 specifies performance requirements for protective clothing made from flexible materials, which are designed to protect the wearer''s body, except the hands, from heat and/or flame. For protection of the wearer''s head and feet, the only items of protective clothing falling within the scope of ISO 11612:2015 are gaiters, hoods, and overboots. However, concerning hoods, requirements for visors and respiratory equipment are not given. The performance requirements set out in ISO 11612:2015 are applicable to protective clothing which could be worn for a wide range of end uses, where there is a need for clothing with limited flame spread properties and where the user can be exposed to radiant or convective or contact heat or to molten metal splashes.