HARMONIZOVANI STANDARDI - 4.

SRPS EN ISO

11612:2016

EN ISO 11612:2015

CEN/TC 162

 

Zaštitna odeća — Odeća koja štiti od toplote i plamena — Najmanji zahtevi za performanse

 

Protective clothing -- Clothing to protect against heat and flame -- Minimum performance requirements

Ovim standardom se utvrđuju materijali i zahtevi za projektovanje zaštitne odeće koja štiti od elektrostatičke disipacije, uključujući kapuljače i kape, a koja se koristi kao deo celokupnog sistema uzemljenja, kako bi se izbegla zapaljiva pražnjenja pri čemu najmanja energija paljenja u eksplozivnoj atmosferi nije manja od 0,016 mJ. U kontekstu ovog standarda celokupan sistem uzemljenja je onaj gde su osoblje i ostali provodnici uzemljeni pomoću otpornika sa manje od 108 Ω. Zahevi za materijale i dizajn ne moraju uslovno da budu adekvatni i za uzemljenje dodatne opreme koja se nosi u kontaktu sa odećom, npr. aparati za disanje itd. Ukoliko je neophodno da dodatna oprema bude uzemljena moguće je da je potrebno ispuniti i drue zahteve koji nisu predmet ovog standarda. Predmet i područje primene ovog standarda ne uključuje zaštitne rukavice ili obuću za elektrostatičku disipaciju kada nisu integralni deo odevnih predmeta. Zahtevi za materijal i dizajn ne moraju uslovno da budu dovoljna zaštita u zapaljivim atmosferama sa većim sadržajem kiseonika. NAPOMENA Dodatne informacije o zapaljivim atmosferama sa većim sadržajem kiseonika mogu se naći u CEN/CLC/TR 16832:2015. Ovaj standard se ne primenjuje za zaštitu od mrežnih napona.

 

This European Standard specifies material and design requirements for electrostatic dissipative protective clothing, including hoods and caps, used as part of a total earthed system, to avoid incendiary discharges, where the minimum ignition energy of an explosive atmosphere is not less than 0,016 mJ. In the context of this European Standard, a total earthed system is one in which personnel and other conductors are connected to earth via a resistance of less than 108 Ω. The material and design requirements do not presume adequate earthing of additional equipment worn or carried in contact with clothing, e.g. breathing ap aratus, etc. If such additional equipment is required to be earthed, other requirements beyond the scope of this European Standard may be necessary. The scope of this standard does not include electrostatic dissipative protective gloves or footwear that are separate and not integral parts of garments. The material and design requirements may not provide sufficient protection in oxygen enriched flammable atmospheres. NOTE Additional information about oxygen enriched flammable atmospheres can be found in CEN/CLC/TR 16832:2015 [1]. This European Standard is not applicable for protection against mains voltages.

SRPS EN 1149-

2:2008

EN 1149-2:1997

CEN/TC 162

 

Zaštitna odeća - Elektrostatička svojstva - Deo 2: Metoda ispitivanja za merenje električne otpornosti kroz materijal (vertikalna otpornost)

 

Protective clothing - Electrostatic properties - Part 2: Test method for measurem ent of the electrical resistance through a material (vertical resistance)

Ovaj evropski standard utvrđuje metodu ispitivanja za merenje električne vertikalne otpornosti materijala za zaštitnu odeću. Ovaj standard se ne primenjuje za određivanje zaštite od napona mreže. 

 

This European Standard specifies a test method for measuring the electrical vertical resistance of protective clothing materials. This European Standard is not applicable for specifying protection against mains voltages. NOTE: Further information is given in the informative annex A.